1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Az intézmény hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Az Intézmény megnevezése: CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

Elérhetőségi adatok:

Székhelye: 9300 Csorna, Soproni út 64.

Postai címe: 9300 Csorna, Soproni út 64.

Telefon: +36 96 590 500

Telefax: + 36 96 261 378

Elérhetőség: Telefonszámok

E-mail: csorna@margitkorhaz.hu     titkarsag@margitkorhaz.hu

Honlap: www.margitkorhaz.hu

1.2. Az intézmény szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével

A szervezeti egységek feladatainak leírását a „Tevékenységre vonatkozó adatok” 2.1. pontjában közzétett Szervezeti és Működési Szabályzat  tartalmazza.

A szervezeti egységek vezetőinek adatait a „Szervezeti, személyzeti adatok” 1.3. pontjában közzétett

1.3. Az intézmény vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Az intézmény vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)    

Betegjogi képviselő

1.4. Az intézményen belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Elérhetőségi adatok:

Dr. Ábrahám Péter mb. főigazgató

Cím: 9300 Csorna, Soproni út 64.

Postai címe: 9300 Csorna, Soproni út 64.

Telefon: +36 96 590 505

Telefax: + 36 96 261 378

E-mail:  titkarsag@margitkorhaz.hu

Ügyfélfogadási rend: munkanapokon 9-11 óra között

1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: nem releváns

1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai: nem releváns

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: nem releváns

1.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: nem releváns

1.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye: nem releváns

1.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: nem releváns

1.11. Az intézmény felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Felügyeleti szerv, tulajdonos fenntartó: Országos Kórházi Főigazgatóság

Országos kórház-főigazgató: Dr. Révész János

Elérhetőség:

Országos Kórház Főigazgatóság

Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3

Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf.: 32.

Tel: (+361) 356-1522

Fax: (+361) 375-7253

e-mail: okfo@okfo.gov.hu

honlap: www.okfo.gov.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2.2 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: nem releváns

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: nem releváns

2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: nem releváns

2.5. Az intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

2.6. Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az intézmény által fenntartott adatbázisok,

2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: nem releváns

2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza: nem releváns

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: nem releváns

2.10. Az intézmény által közzétett hirdetmények, közlemények

Betegtájékoztatók és beleegyező nyilatkozatok

Adomány elfogadásának közzététele

2.11. Az intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

álláspályázatok

2.12. Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2022 évi külső ellenőrzések nyilvántartása

2023. évi Szöveges bezámoló külső ellenőrzésekről

2023. évi Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések összefoglaló táblázata

2023. évi Hazai_Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

2023. évi EUs_Külső ellenőrzésekhez Kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Utolsó módosítás: 2022. – Előző állapot 1 évig archivumban – Archívum

2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

közzétételi szabályzat

1. sz. melléklete

3. sz. melléklete

4. sz. melléklete

4. sz. melléklete archív

5. sz. melléklete

2.14. Az intézmény tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

NEAK várólista, Várólista szabályzat

2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás intézményre vonatkozó adatai

2023. évi jelentés

2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: nincs

2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: nincs

2.18. Az intézményre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Különös közzétételi lista

2.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével: nem releváns

2.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: nem releváns

2.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen: nem releváns

2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: nem releváns

2.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: nem releváns

2.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege: nem releváns

2.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére: nem releváns

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Az intézmény éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Költségvetés archívum

2018. évi Költségvetés

2019. évi Költségvetés

2020. évi Költségvetés

2021. évi Költségvetés

2022. évi Költségvetés

2023. évi Költségvetés

Beszámoló archívum

2016. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

2021. évi beszámoló

2022. évi beszámoló

Teljesítmény célok-indikátorok 2016.

Teljesítmény célok-indikátorok 2017. I-II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2017. III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2017. IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2018. I. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2018. II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2018. III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2018. IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2019. I. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2019. II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2019. III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2019. IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2020. I. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2020. II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2020. III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2020. IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2021. I. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2021. II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2021. III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2021. IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2022. I. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2022. II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2022. III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2022. IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2023. I. negyedév

3.2. Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Létszám és bér adatok 2016

Létszám és bér adatok 2017

Létszám és bér adatok 2018

Létszám és bér adatok 2019

Létszám és bér adatok 2020

Létszám és bér adatok 2021

Létszám és bér adatok 2022

Utolsó módosítás: 2022.09.08. – Előző állapot 1 évig archivumban – Archivum: Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, alamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve_archiv

3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond: nem releváns

3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével:

5 m ft ot meghaladó táblázatok

A nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződéseink 2022

A nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződéseink 2023

Utolsó módosítás: 2019.06.21. – Közzétételt követő 5 évig megőrzendő.

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): nem releváns

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: nem releváns

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

európai uniós támogatások

Utolsó módosítás: 2022.01.28. – Kötelező legalább 1 évig archívumban tartás – EU-s fejlesztések adatait nem töröljük.

3.8. Közbeszerzési információk, éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Utolsó módosítás: 2018.06.14. – Kötelező legalább 1 évig archívumban tartás – közbeszerzési adatokat nem töröljük.

Különös közzétételi lista

1. Szervezetre, működésre vonatkozó adatok

1.1.   Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata  

Utolsó módosítás: 2021.12.02.   –   Előző állapot nem törölhető. – Archivum:  Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

1.2.   Intézményi várólista

Utolsó módosítás: folyamatos.   –   Előző állapot törlendő.

1.3.  Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi és ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokról, a nem közfinanszírozott ellátások díjáról valamint azok megfizetési módjáról    

Utolsó módosítás: 2022.10.10.   –   Előző állapot 1 évig archivumban    ♦ Archivum:  Szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, a nem közfinanszírozott ellátások díjáról valamint azok megfizetésének módjáról   archiv

2. Tevékenységre, gazdálkodásra vonatkozó adatok

2.1.   A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. évi törvény 31. § -ban meghatározott adatok

Éves közbeszerzési terv 

Egyedi közzétételi lista

1.   Az Intézmény Alapító Okirata

2.   Adatvédelmi Szabályzat 

Utolsó módosítás: 2016.  –   Előző állapot 5 évig archivumban. – Archivum: Adatvédelmi Szabályzat_archiv