Közérdekű adatok

2. számú melléklet

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
1.
SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

Adat megnevezése

Frissítés

megőrzés

Letöltés

Legutóbbi módosítás dátuma

Archívum

Megjegyzés

Adatszolgáltató szerv.egység megnevezése

I.  II. III. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név (tejes név)
Székhely
Postacím
Telefonszám, Fax,
Központi elektronikus levélcím
Ügyfélszolgálatának elérhetősége
Ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve elérhetősége,
Az ügyfélfogadás rendje

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot törlendő

Csornai Margit Kórház

 

 

 

Titkárság

 

 

A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot törlendő

Csornai Margit Kórház szervezeti felépítése

 

 

A szervezeti egységek feladatainak leírását a „tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” sorban közzétett Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Titkárság

 

 

A szerv vezetői

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot törlendő

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

 

 

 

Titkárság

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot törlendő

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

 

 

 

Titkárság

 

 

A felügyeleti költségvetési szervek

 

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, (teljes neve) székhelye, elérhetősége, (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

 

 

 

 

 

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URJ-je

nem releváns

 

 

 

 

 

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) ügyfélfogadásának rendje

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdálkodó szervezetek

 

 

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik.

nem releváns

 

 

 

 

 

 

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

nem releváns

 

 

 

 

 

 

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

nem releváns

 

 

 

 

 

 

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Közalapítványok

 

 

A szerv által alapított közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

a Csornai Margit Kórház nem működtet

 

 

 

 

 

 

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

nem releváns

 

 

 

 

 

 

A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerv tagjainak felsorolása

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapok

 

 

Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A Csornai Margit Kórház nem rendelkezik nyilvános lappal.

 

 

 

 

 

 

a közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve, és elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

 

 

 

 

 

 

a közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve) székhelye, elérhetősége, (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) honlapjának címe

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek adatai

 

 

 

Titkárság

IV.  V.  VI. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

A változást követően azonnal

Alapító okirat,
SZMSZ
Adatvédelmi szab.
Közzétételi szabályzat.,
1. sz. melléklete
3. sz. melléklete
4. sz. melléklete
5. sz. melléklete
AEEK Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szab.

Adatvédeli szab. 2018.12.01

Adatvedelmi szab archívum

 

 

Az országos illetékességű szerv, valamint a megyei közigazgatási hivatal feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

 

 

 

 

 

 

a helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügy fajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási, szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

Térítési díj szabályzat

 

 

 

Titkárság

 

 

A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

A kórház által kezelt adatbázisok

 

 

 

titkárság

 

 

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei, témájának leírása, hozzáférés módja,a fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

A Csornai Margit Kórház nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Döntéshozatal, ülések

Döntéshozatal, ülések: A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: a testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatalának dátuma, (év, hó, nap megjelölésével) szavazásának nyilvános adatai, az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota,

nem releváns

 

 

 

 

 

 

a helyi önkormányzat képviselő testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása

nem releváns

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételei elutasításának indokairól.

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

folyamatos

Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

Álláslehetőség

 

 

 

titkárság

 

 

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége,
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználásárára, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

folyamatos

Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

Közzétételi szabályzat.,
1. sz. melléklete
3. sz. melléklete
4. sz. melléklete
5. sz. melléklete

 

 

 

Titkárság

 

 

Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 

 

NEAK várolista

Várólista szabályzat

 

 

 

 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

nem releváns

 

 

 

 

 

 

VII.  VIII: IX. Gazdálkodási adatok

 

 

Működési törvényessége, ellenőrzések

 

 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos –nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

folyamatos

A közzététel követő 10 évig

 

2020. évi külső ellenőrzések nyilvántartása

2021. évi külső ellenőrzések nyilvántartása

 

2016. évi külső ellenőrzések nyilvántartása

2017. évi külső ellenőrzések nyilvántartása

2018. évi külső ellenőrzések nyilvántartása

2019. évi külső ellenőrzések nyilvántartása

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

folyamatos

A közzététel követő 10 évig

 

 

 

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

folyamatos

A közzététel követő 10 évig

 

 

 

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

 

Teljesítmény célok-indikátorok 2021 I. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2021 II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2021 III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2021 IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2022 I. negyedév

 

Teljesítmény célok-indikátorok 2016.

Teljesítmény célok-indikátorok 2017. I-II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2017. III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2017. IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2018. I. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2018.II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2018. III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2018. IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2019. I. negyedévű

Teljesítmény célok-indikátorok 2019. II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2019. III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2019. IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2020. I. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2020. II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2020.III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2020. IV. negyedév

 

 

 

 

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

folyamatos

A közzététel követő 10 évig

 

 

 

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

Költségvetések, beszámolók

 

 

Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

folyamatos

A közzététel követő 10 évig

 

2018. évi Költségvetés

2019. évi Költségvetés

2020. évi Költségvetés

2021. évi Költségvetés

2022. évi Költségvetés

 

Költségvetés archívum

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

folyamatos

A közzététel követő 10 évig

 

2016. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

2021. évi beszámoló

 

Beszámoló archívum

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetések, beszámolók

 

 

A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fejtája és mértéke összesítve

évente

a külön jogszabályban meghatározott ideig de legalább 1 évig archívumba tartásával

Létszám és bér adatok 2016
Létszám és bér adatok 2017

Létszám és bér adatok 2018

Létszám és bér adatok 2019

Létszám és bér adatok 2020

Létszám és bér adatok 2021

 

 

 

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és
fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

évente

a külön jogszabályban meghatározott ideig de legalább 1 évig archívumba tartásával

A nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződéseink

A nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződéseink 2022

 

 

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

a külön jogszabályban meghatározott ideig de legalább 1 évig archívumba tartásával

Európai Uniós támogatások

 

 

 

Titkárság

 

 

Közbeszerzések

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

folyamatos

a külön jogszabályban meghatározott ideig de legalább 1 évig archívumba tartásával

A 2022. évi közbeszerzési terv 1. sz. módsítása

A 2021. évi közbeszerzési terv 1. sz. módsítása

A 2020. évi közbeszerzési terv

 

 

Közbeszerzési archívum

A 2019. évi közbeszerzési terv 2. sz. módsítása

A 2019. évi közbeszerzési terv 1. sz. módsítása

A 2019. évi közbeszerzési terv

A 2018. évi közbeszerzési terv

A 2017. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzéssel megkötött szerződések 2017

 

Gazdasági igazgatóság

 

Közérdekű adatok

2. számú melléklet

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
1.
SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

Adat megnevezése

Frissítés

megőrzés

Letöltés

Legutóbbi módosítás dátuma

Archívum

Megjegyzés

Adatszolgáltató szerv.egység megnevezése

I.  II. III. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név (tejes név)
Székhely
Postacím
Telefonszám, Fax,
Központi elektronikus levélcím
Ügyfélszolgálatának elérhetősége
Ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve elérhetősége,
Az ügyfélfogadás rendje

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot törlendő

Csornai Margit Kórház

 

 

 

Titkárság

 

 

A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot törlendő

Csornai Margit Kórház szervezeti felépítése

 

 

A szervezeti egységek feladatainak leírását a „tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” sorban közzétett Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Titkárság

 

 

A szerv vezetői

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot törlendő

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

 

 

 

Titkárság

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot törlendő

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

 

 

 

Titkárság

 

 

A felügyeleti költségvetési szervek

 

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, (teljes neve) székhelye, elérhetősége, (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

 

 

 

 

 

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URJ-je

nem releváns

 

 

 

 

 

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) ügyfélfogadásának rendje

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdálkodó szervezetek

 

 

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik.

nem releváns

 

 

 

 

 

 

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

nem releváns

 

 

 

 

 

 

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

nem releváns

 

 

 

 

 

 

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Közalapítványok

 

 

A szerv által alapított közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

a Csornai Margit Kórház nem működtet

 

 

 

 

 

 

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

nem releváns

 

 

 

 

 

 

A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerv tagjainak felsorolása

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapok

 

 

Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A Csornai Margit Kórház nem rendelkezik nyilvános lappal.

 

 

 

 

 

 

a közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve, és elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

 

 

 

 

 

 

a közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve) székhelye, elérhetősége, (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) honlapjának címe

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek adatai

 

 

 

Titkárság

IV.  V.  VI. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

A változást követően azonnal

Alapító okirat,
SZMSZ
Adatvédelmi szab.
Közzétételi szabályzat.,
1. sz. melléklete
3. sz. melléklete
4. sz. melléklete
5. sz. melléklete
AEEK Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szab.

Adatvédeli szab. 2018.12.01

Adatvedelmi szab archívum

 

 

Az országos illetékességű szerv, valamint a megyei közigazgatási hivatal feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

 

 

 

 

 

 

a helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügy fajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási, szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

Térítési díj szabályzat

 

 

 

Titkárság

 

 

A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A változást követően 15 munkanapon belül el kell végezni

Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

A kórház által kezelt adatbázisok

 

 

 

titkárság

 

 

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei, témájának leírása, hozzáférés módja,a fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

A Csornai Margit Kórház nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Döntéshozatal, ülések

Döntéshozatal, ülések: A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: a testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatalának dátuma, (év, hó, nap megjelölésével) szavazásának nyilvános adatai, az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota,

nem releváns

 

 

 

 

 

 

a helyi önkormányzat képviselő testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása

nem releváns

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételei elutasításának indokairól.

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

folyamatos

Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

Álláslehetőség

 

 

 

titkárság

 

 

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége,
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználásárára, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

folyamatos

Az előző állapot 1 évig archívumba tartásával

Közzétételi szabályzat.,
1. sz. melléklete
3. sz. melléklete
4. sz. melléklete
5. sz. melléklete

 

 

 

Titkárság

 

 

Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 

 

NEAK várolista

Várólista szabályzat

 

 

 

 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

nem releváns

 

 

 

 

 

 

VII.  VIII: IX. Gazdálkodási adatok

 

 

Működési törvényessége, ellenőrzések

 

 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos –nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

folyamatos

A közzététel követő 10 évig

 

2020. évi külső ellenőrzések nyilvántartása

2021. évi külső ellenőrzések nyilvántartása

 

2016. évi külső ellenőrzések nyilvántartása

2017. évi külső ellenőrzések nyilvántartása

2018. évi külső ellenőrzések nyilvántartása

2019. évi külső ellenőrzések nyilvántartása

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

folyamatos

A közzététel követő 10 évig

 

 

 

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

folyamatos

A közzététel követő 10 évig

 

 

 

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

 

Teljesítmény célok-indikátorok 2021 I. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2021 II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2021 III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2021 IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2022 I. negyedév

 

Teljesítmény célok-indikátorok 2016.

Teljesítmény célok-indikátorok 2017. I-II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2017. III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2017. IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2018. I. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2018.II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2018. III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2018. IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2019. I. negyedévű

Teljesítmény célok-indikátorok 2019. II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2019. III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2019. IV. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2020. I. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2020. II. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2020.III. negyedév

Teljesítmény célok-indikátorok 2020. IV. negyedév

 

 

 

 

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

folyamatos

A közzététel követő 10 évig

 

 

 

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

Költségvetések, beszámolók

 

 

Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

folyamatos

A közzététel követő 10 évig

 

2018. évi Költségvetés

2019. évi Költségvetés

2020. évi Költségvetés

2021. évi Költségvetés

2022. évi Költségvetés

 

Költségvetés archívum

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

folyamatos

A közzététel követő 10 évig

 

2016. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

2021. évi beszámoló

 

Beszámoló archívum

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetések, beszámolók

 

 

A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fejtája és mértéke összesítve

évente

a külön jogszabályban meghatározott ideig de legalább 1 évig archívumba tartásával

Létszám és bér adatok 2016
Létszám és bér adatok 2017

Létszám és bér adatok 2018

Létszám és bér adatok 2019

Létszám és bér adatok 2020

Létszám és bér adatok 2021

 

 

 

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és
fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

évente

a külön jogszabályban meghatározott ideig de legalább 1 évig archívumba tartásával

A nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződéseink

A nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződéseink 2022

 

 

 

Gazdasági igazgatóság

 

 

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

 

 

 

 

 

 

 

 

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

a külön jogszabályban meghatározott ideig de legalább 1 évig archívumba tartásával

Európai Uniós támogatások

 

 

 

Titkárság

 

 

Közbeszerzések

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

folyamatos

a külön jogszabályban meghatározott ideig de legalább 1 évig archívumba tartásával

A 2022. évi közbeszerzési terv 2. sz. módsítása

A 2022. évi közbeszerzési terv 1. sz. módsítása

A 2021. évi közbeszerzési terv 1. sz. módsítása

A 2020. évi közbeszerzési terv

 

 

Közbeszerzési archívum

A 2019. évi közbeszerzési terv 2. sz. módsítása

A 2019. évi közbeszerzési terv 1. sz. módsítása

A 2019. évi közbeszerzési terv

A 2018. évi közbeszerzési terv

A 2017. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzéssel megkötött szerződések 2017

 

Gazdasági igazgatóság